G?ra grosza
Dodane przez rafsz dnia Luty 21 2018 18:51:06

Wszystkie klasy w naszej szkole zaanga?owane s? w akcje „G?ra grosza”. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj?cym si? poza w?asn? rodzin?, w tym na tworzenie i dofinansowanie dom?w dla dzieci, rodzinnych dom?w dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zast?pczych oraz dla najbardziej potrzebuj?cych dom?w dziecka, kt?re realizuj? prorodzinne programy wychowawcze.
Na zdj?ciach uczniowie klas IV e i V c podczas liczenia zgromadzonych pieni?dzy.

Zdj?cia i tekst: I. Kowalczyk